STRENGHT ENDURANCE MOBILITY
The Base-gym is een kleinschalige boutique gym waar persoonlijke aandacht en  begeleiding centraal staan


Algemene Voorwaarden TheBase-gym:


Artikel 1: Duur en beëindiging lidmaatschap.


Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk; u kunt het niet aan een ander overdragen. Uw lidmaatschap start met een eerste periode van 3 maanden, en gaat daarna automatisch over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. U blijft verplicht het lidmaatschapsgeld aan TheBase-gym te betalen, ook wanneer u geen gebruik maakt van de faciliteiten. U hebt een opzegtermijn van een maand (ingaande per de eerste van de volgende maand); u dient schriftelijk op te zeggen. Dat kan per post/email/middels het persoonlijk overhandigen van een opzegbrief aan Bart Hoekstra.


Artikel 2: Onderbreking lidmaatschap.


Op medische indicatie kan een lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, mits u een brief van de huisarts, medisch specialist of behandelend fysiotherapeut overlegt. Bij zwangerschap kunt u uw lidmaatschap met een periode van maximaal 4 maanden laten stopzetten. Per kalenderjaar kan iedereen (m.u.v. niet-lidmaatschapsvormen) maximaal 14 dagen aaneengesloten vakantie opnemen. Uw lidmaatschap wordt op uw verzoek, mits vooraf aangegeven, onderbroken.


Artikel 3: Tarieven en betalingen.


Alle lidmaatschappen gaan in per de eerste van de volgende maand. Wanneer inschrijving niet per de eerste van de maand geschiedt, betaalt u het resterende lidmaatschapsgeld van die maand middels een aparte factuur die u ontvangt na inschrijving. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Uw lidmaatschapsgeld wordt per automatisch incasso vooruit betaald en zal op de 28e van elke maand worden geïncasseerd. Indien het verschuldigde lidmaatschapsgeld na de 3e en laatste herinnering niet binnen 3 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van TheBase-gym, zal TheBase-gym de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. Alle daaraan verbonden buitenrechtelijke incassokosten zijn voor rekening van het lid. Tevens zal het lid vanaf deze datum wettelijke rente verschuldigd zijn.
Wanneer lidmaatschapsgeld door het lid gestorneerd wordt, zonder dat het lidmaatschap is beëindigt, kan hiervoor per keer € 15,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
Na het verstrijken van 3 dagen na dagtekening van voorgenoemde herinnering zijn alle opeisbare maar nog niet volledig betaalde lidmaatschapstermijnen, alsmede alle voor de resterende duur van het lidmaatschap nog niet opeisbare termijnen direct opeisbaar en dienen binnen 30 dagen door het lid te worden voldaan.
TheBase-gym is gerechtigd op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te verhogen, maar deze verhoging bedraagt nooit meer dan 5%. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.


Artikel 4: Veiligheid en aansprakelijkheid.


TheBase-gym is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van kleding en andere eigendommen. TheBase-gym besteedt alle zorg en aandacht aan veiligheid en verantwoord bewegen. Desondanks geschiedt het gebruik van de faciliteiten binnen TheBase-gym geheel op eigen risico. TheBase-gym wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen. Er zijn geen kluisjes aanwezig in TheBase-gym. Wij raden derhalve ten strengste af waardevolle spullen mee te nemen. Sieraden mogen niet gedragen worden tijdens de trainingen.


Artikel 5: Toegang en openingstijden.


Jongeren onder de 18 jaar hebben geen toegang tot trainingsruimte, tenzij ze worden begeleid door een fysiotherapeut of met toestemming van de fitnessinstructeur dan wel ouder/verzorger. TheBase-gym is te allen tijde gerechtigd om openingstijden en lesroosters aan te passen. Op officiële of erkende feestdagen mag TheBase-gym de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.


Artikel 6: Huisregels TheBase-gym.
Intekening op de trainingsuren dient vooraf te gebeuren middels het systeem Virtuagym. Hiertoe krijgt u toegang wanneer u een lidmaatschap heeft afgesloten, of zich heeft aangemeld voor een proefles. Aan de lessen kunnen maximaal 8-12 personen per keer deelnemen, afhankelijk van het soort les dat gegeven wordt.
Inloggegevens en daarmee toegang tot het online planningssysteem verkrijgt u middels aanmelding. Elke 20e van de maand, krijgt u toegang tot de data en lessen van de maand die hier op volgt. Schrijf je alleen aan voor de lessen waarvan je zeker weet dat je ook zal komen. Afmelding van de lessen is ook uitsluitend te doen via het planningssysteem.
Wilt u zich afmelden voor een avondles, dan dient dit uiterlijk om 15.00 op dezelfde dag te gebeuren. Wilt u zich afmelden voor een ochtendles voor de volgende dag, dan is 20.00 de uiterlijke afmeldtijd. Gebeurt dit niet, dan zal de training komen te vervallen en is deze niet nog een andere keer in te plannen.
Drinken neemt u mee in een afsluitbare plastic fles of bidon. Eten in de trainingsruimte is niet toegestaan. Laat het toilet net zo netjes achter als u deze aantrof. In het gehele pand is roken niet toegestaan.


Artikel 7: Identificatie, privacy en persoonsgegevens.


TheBas-gym verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens en na 25-05- 2018 AVG, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
TheBase-gym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, begeleiding van cliënten (intake), klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en/of commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van TheBase-gym en het versturen van de nieuwsbrief.
Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. TheBase-gym kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan TheBase-gym.
TheBase-gym is gerechtigd nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen en bezoekers van TheBase-gym te allen tijde te verzoeken om identificatie, teneinde het lidmaatschap te verifiëren.


Artikel 8: Regels naleven.


Iedere cliënt dient zich aan de huisregels en algemene voorwaarden te houden. TheBase-gym heeft het recht, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.


Artikel 9: Overige bepalingen.


In alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van TheBase-gym beoordeeld en beslist TheBase-gym behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 
 
 
Instagram